Mariusz Łukasiewicz, prezes BNP Paribas Faktoring, o związkach między ESG a faktoringiem

3 tygodni temu

Branża finansowa coraz odważniej orientuje się na politykę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wytyczne ESG – Environmental, Social, Governance – w działaniach podejmowanych zarówno na poziomie funkcjonowania samych instytucji, jak również w sposobie budowania oferty dla swoich klientów. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w faktoringu, który wspiera płynność finansową przedsiębiorców. O rosnącej roli faktoringu w biznesie rozmawiamy z prezesem BNP Paribas Faktoring, Mariuszem Łukasiewiczem.

Branża finansowa jest pionierem we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju. Na czym polega umowa faktoringu ze wskaźnikami ESG?

Firmy faktoringowe także włączyły się w spieranie zmian w obszarze odpowiedzialności społecznej i ekologicznej (ESG). Klienci mogą korzystać z dodatkowych rabatów na usługi faktoringowe. Angażując się w tego typu inicjatywy, firmy faktoringowe również zyskują zarówno wizerunkowo, jak i w ujęciu biznesowym. Istotny, przy podejmowaniu decyzji o współpracy i wsparciu faktoringowym, jest także rating ESG klienta. Faktoring jest jedną z wiodących form finansowania dla przedsiębiorstw. Jednocześnie ważnym aspektem jest ocena środowiskowa, która ma wpływ na ocenę wiarygodności klientów oraz na cenę oferowanych produktów.

Jaki jest związek pomiędzy ESG a faktoringiem?

Związek ESG z faktoringiem polega na uwzględnieniu parametrów i działań podejmowanych przez firmy w celu wdrożenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Oceniając wyniki spółki w zakresie ESG, faktorzy mogą wziąć pod uwagę następujące składowe – zarządzanie łańcuchem dostaw firmy, zużycie energii, gospodarka odpadami, praktyki pracy czy różnorodność składu zarządu.

Jaką rolę pełni faktoring w firmach zaangażowanych w projekty zrównoważonego rozwoju?

Takie firmy często ponoszą wysokie koszty związane z inwestycjami w technologie ekologiczne, odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną. Faktoring pozwala uzyskać dodatkową płynność, bezpieczeństwo finansowe. Może również służyć jako instrument zachęcający przedsiębiorstwa do wdrażania i utrzymania zrównoważonych strategii biznesowych. Faktorzy przykładają dużą wagę do monitorowania spełniania przez firmy wskaźników środowiska, zmian społecznych i zarządczych praktyk przedsiębiorstw. Firma stosująca zrównoważone oraz odpowiedzialne społecznie praktyki może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna z perspektywy podmiotu faktoringowego.

Umiejętnie zarządzane firmy osiągają lepsze wyniki finansowe i są mniej podatne na ryzyko. Jak ważne jest dla nich bezpieczne finansowanie w oparciu o faktoring?

Ze względu na wzrost świadomości ekologicznej, inwestorzy oczekują, iż przedsiębiorstwa będą podejmować działania mające na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Firmy coraz częściej są oceniane pod kątem działań w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej czy zarządzania odpadami. Ponadto, wartości ESG wymagają, aby przedsiębiorstwa działały w sposób etyczny, przestrzegały praw człowieka i zapewniały bezpieczne warunki pracy. Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do tego, jak firma zarządza swoimi relacjami z pracownikami, klientami czy dostawcami. Elementy zarządcze firmy, takie jak skład zarządu, struktura korporacyjna, polityka wynagrodzeń i przejrzystość raportowania, również mają duże znaczenie dla inwestorów, a w konsekwencji także instytucji finansowych. Umiejętnie zarządzane firmy często osiągają lepsze wyniki finansowe oraz są mniej podatne na ryzyko. Faktoring odgrywa kluczową rolę w finansowaniu projektów ESG, umożliwiając firmom szybkie pozyskanie środków finansowych i promując zrównoważone praktyki biznesowe. Uwzględnienie czynników ESG w ocenie zrównoważonego rozwoju oraz oddziaływania społecznego firmy może mieć pozytywny wpływ na dostęp do faktoringu i bezpiecznego finansowania.

Faktoring umożliwia szybką zamianę faktur na gotówkę. Jak sytuacja wygląda z perspektywy handlu zagranicznego? Jakie wyzwania stoją przed polskimi producentami?

To przede wszystkim wiarygodność kontrahenta zagranicznego, odroczone terminy płatności w eksporcie oraz ryzyko różnic kursowych. Usługa finansowania faktur z powodzeniem wspiera zarządzanie ryzykiem w transakcjach eksportowych – istotny jest jednak wybór firmy faktoringowej z odpowiednim zapleczem operacyjnym. Taki partner faktoringowy jest w stanie dzięki numeru identyfikacji podatkowej danego kontrahenta zweryfikować potencjalnego kontrahenta oraz ustalić jego zdolność do regulowania zobowiązań. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, to firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności takiego podmiotu. Biorąc pod uwagę wahania kursów walut w relacji do złotego, wartością usługi faktoringu eksportowego jest także fakt, iż należność jest wypłacana na konto klienta w czasie do dwóch godzin w walucie danej faktury, a więc klient może w sposób dowolny tą walutę wykorzystać, nie czekając 60 dni na zapłatę faktury przez odbiorcę i tym samym nie naraża się na ryzyko kursowe.

Jakie są główne zalety faktoringu eksportowego i dlaczego warto z niego skorzystać?

Spowolnienie w gospodarce niemieckiej powoduje, iż dla polskiego eksportera wzrasta ryzyko braku zapłat za fakturę od odbiorcy niemieckiego. Ponadto mniejszy popyt zza naszej zachodniej granicy skutkuje potrzebą szukania nowych rynków zbytu. Faktoring sprawia, iż eksporterzy mogą poprawić płynność finansową i konkurencyjność oraz zapobiec zatorom płatniczym. Wszystko dzięki przeniesieniu na firmę faktoringową ryzyka braku zapłaty oraz monitowania odbiorcy. Alternatywą są kosztowne procedury weryfikacji nowych kontrahentów, ubezpieczenia transakcji oraz niekorzystne kredytowanie, które mogą ostudzić zapał do ekspansji na nowe rynki. Faktoring eksportowy to wygodne rozwiązanie, które usprawnia rozliczenia z zagranicznymi klientami.

Źródło: BNP Paribas Faktoring

Idź do oryginalnego materiału